فن سانتریفوژ- بگ فیلتر-اسکرابر

راه اندازی بگ فیلتر (Bag house) ، و فن سانتریفوژمربوط به بخش کوره LF فولادمبارکه
  • مرجع: