فن - اسکرابر - بگ فیلتر - سیکلون

CYCLONE - BAG FILER-FAN - SCRUBBER سازنده طراحی و ساخت به وسیله شرکت هواسیستم ایران