شرایط و ضوابط سایت

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر شرکت هوا سیستم ایران ، میباشد.

1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت هوا سیستم ایران ، میباشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت شرکت هوا سیستم ایران، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت هوا سیستم ایران ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.