ابطال شرکت های متخلف سوء استفاده گر از نام هواسیستم

ابطال شرکت های متخلف سوء استفاده گر از نام هواسیستم سابقه درخشان هوا سیستم ایران موجب شده است که برخی شرکت‌ها سعی کنند با افزودن پیشوند یا پسوند به نام هوا سیستم، خریداران را فریب دهند از این رو از طریق دادگاه‌ها تاکنون نام شرکت‌های
-هوا سیستم آریا
-فن آوران هوا سیستم
  -هوا سیستم آرمان

 ابطال گردیده و در صورت گزارش خریداران در مورد تکرار خلاف ایشان اقدام به بازداشت مدیران آنها خواهد شد
  • مرجع: