نصب غبارگیر از نوع بگ فیلتر پروژه آهک در فولاد هرمزگان