راه اندازی بگ فیلتر و فن سانتریفوژ بخش کوره LF فولادمبارکه

راه اندازی بگ فیلتر و فن سانتریفوژمربوط به بخش کوره LF فولادمبارکه طراحی و ساخت و نصب بگ هاوس و همینطور فن سانتریفیوژ مربوط به بخش کوره LF شرکت فولاد مبارکه اصفهان 
  • مرجع: