فن سانتریفوژ- بگ فیلتر-اسکرابر

مونتاژ تجهیزات غبارگیر کوره مجتمع فولاد نی ریز شامل اسکرابر، فن سانتریفوژ
  • مرجع: